Modrá čiara bude pomáhať aj cez komisie mestskej časti

V utorok 12.2.2019 sa od 15.00 h konalo riadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ DNV, ktoré malo na programe prerokovanie až 34. bodov. Jedným z bodov (bod 10) bolo tiež schválenie počtu členov jednotlivých komisií a voľba členov komisií z radov odbornej verejnosti. Veľmi nás teší, že aj Modrá čiara má vo viacerých komisiách svoje zastúpenie. Okrem komisií KOVPDaPP a KŠMaV, kde predsedom, resp. podpredsedom je Miroslav Antal, ktorý je zároveň poslancom MZ MČ DNV, boli do komisií za odbornú verejnosť zvolení tiež: Jozef Griger (KLFMaK), Michal Gašparík (KVaŽP), Mikuláš Duraj (KKaŠ), Michal Čurda (KSBaZ).

Tiež nás teší, že do komisií boli zvolení aj Vladimír Kočvara, (KVaŽP) a Ľuba Rehánková (KOVPDaPP), s ktorými máme výbornú komunitnú spoluprácu. Zároveň Všetkým zvoleným členom komisií gratulujeme a prajeme im veľa úspešných rozhodnutí v prospech Devínskej.

Všetkým NÁM predsa ide o lepšiu Devínsku 👈

—-

Komisie (volebné obdobie 2018-2022)

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje stále komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, určuje ich zloženie a vymedzuje im úlohy.

Komisie sú zložené z poslancov miestneho zastupiteľstva a z ďalších osôb z radov odbornej verejnosti. Komisiu vo vzťahu k orgánom mestskej časti zastupuje predseda, ktorý je poslancom miestneho zastupiteľstva; volí a odvoláva ho miestne zastupiteľstvo. Miestne zastupiteľstvo volí a odvoláva i podpredsedov komisií a ďalších jej členov; návrh na členov z radov odbornej verejnosti predkladá miestnemu zastupiteľstvu predseda príslušnej komisie.

Člena komisie môže miestne zastupiteľstvo odvolať. Člen komisie môže podať návrh na svoje odvolanie miestnemu zastupiteľstvu.

Komisie sa schádzajú podľa harmonogramu naplánovaného príslušnou komisiou na kalendárny rok a v prípade potreby i mimo určeného harmonogramu. Rokovanie komisií je v zásade verejné. Komisia je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Rokovanie komisií upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje príslušná komisia.

Vedenie agendy komisie a prípravu odborných podkladov na jej rokovanie zabezpečujú gestori komisií, ktorými sú spravidla zamestnanci mestskej časti.

Komisie v príslušnej oblasti pôsobenia najmä:

  1. v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská alebo vyjadrenia k materiálom navrhnutých do programu rokovaní orgánov mestskej časti, ako aj k materiálom, o prerokovanie ktorých sú orgánom mestskej časti požiadané,
  2. v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú pre orgány mestskej časti návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok rozvoja mestskej časti a života jej obyvateľov,
  3. v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti a upozorňujú orgány mestskej časti na nedostatky, ktoré zistia v oblasti svojho pôsobenia a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.

Osobitosti Komisie na ochranu verejného záujmu, ktorej oblasťou pôsobenia je ochrana verejného záujmu podľa osobitného predpisu: jej členom môže byť len poslanec miestneho zastupiteľstva a jej zasadnutie je vždy neverejné.

Zdroj: devinskanovaves.sk