Povinný zápis prváčikov

Ak máte doma budúceho prváka, či prváčku, mohol by Vás zaujímať oznam MÚ DNV o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných ŠKÔL pre školský rok 2019/2020.

Termín a čas zápisu :

piatok 26. apríla 2019
od 15,00 hod. do 18,00 hod.

sobotu 27. apríla 2019
od 8,00 hod. do 12,00 hod.

Miesto zápisu:

Základná škola Ivana Bukovčana 3, Bratislava

Základná škola Pavla Horova 16, Bratislava

Podľa § 19, § 20 ,§ 60 a §61 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonní zástupcovia detí sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31.augusta 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol v predchádzajúcom roku odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

Bližšie informácie k ZÁPISU nájdete tu:
https://www.devinskanovaves.sk/buxus/generate_page.php?page_id=6666

Bližšie informácie o činnosti základnej školy, o školských obvodoch a k zápisu detí podá rodičom každá základná škola: http://www.bukovcana.sk/, http://www.zshorovaba.sk/ alebo
Spoločný obecný úrad – školský úrad mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves a Záhorská Bystrica. http://skolskyuraddnv.webnode.sk/.

Ludia si tiež prečítali...