Pridajte sa k dobrovoľným strážcom poriadku

Pridajte sa a pomáhajte policií, a tým aj našim občanom v našej mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves.

Kto je dobrovoľný strážca poriadku
Dobrovoľný strážca poriadku pomáha pri plnení úloh služby poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru a služby hraničnej polície Policajného zboru na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice.
Svoje úlohy plní hlavne pri verejných a kultúrnych podujatiach a športových podujatiach.
Strážcom poriadku môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je spôsobilá na právne úkony, požíva medzi občanmi dôveru a vážnosť a je bezúhonná.
Po splnení všetkých základných podmienok a schválení za dobrovoľného strážcu poriadku dostanete preukaz, ktorým sa preukazujete ako strážca poriadku.
V prípade, že máte aj vy záujem sa stať dobrovolným strážcom poriadku. Zašlite nám vaše kontaktné údaje na adresu strazca@mudnv.sk

 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1993-171#hlava8
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=chcete-pomahat-policii-stante-sa-dobrovolnym-strazcom-poriadku

 

Zdroj: devinskanovaves.sk

Ludia si tiež prečítali...